Misja

Fundacja została powołana w celu:

  1. upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa oraz kultury w życiu publicznym;
  2. prowadzenia działań służących przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;
  3. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, wspierania instytucji kultury, dostępu obywateli do dóbr kultury, informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw twórczych i obywatelskiej aktywności oraz odpowiedzialności;
  4. wspieranie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, kultury, edukacji, nauki, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w Unii Europejskiej;
  5. wspieranie i realizacja programów badawczych i informacyjnych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
  6. promocji konstytucyjnego prawa do sądu w tym upowszechniania rozwiązań prawnych służących jak najszerszemu dostępowi obywateli do wymiaru sprawiedliwości, popieranie inicjatyw świadczenia pomocy prawnej dla najuboższych oraz realizacji programów pomocy prawnej dla ofiar przestępstw, jak również wspierania społeczności lokalnych poprzez pomoc w organizowaniu poradni prawnych.